Мазепи Івана 1, Миколаївські ворота 1846-1850 рр.

Івана Мазепи 1 Миколаївські ворота Монтаж

Зміст link-in

ОСНОВНА ЧАСТИНА

 1. Документація "Межі та режими зон охорони пам'ятки національного значення"
 2. Порушення вимог Законодавства України - мінімальний розмір Охоронної зони
 3. Суди:
 4. ...

BtT Back to Top


АНОТАЦІЯ. КМДА - Деп охор пам - новини про Зонини охорони пам'яток


 • КМДА - Деп охор пам - Новини 2021-12-24:

BtT Back to Top


BtH Back to Home


ПЕРЕДМОВА

Замовник будівництва та проекту Зон охорони із сняттям обмежень - ТОВ "Войткон"

інфо

BtT Back to Top


Наказ Департаменту

BtT Back to Top


Івана Мазепи 1 Миколаївські ворота Монтаж 2

BtT Back to Top


Текст фрагм 1

Текст фрагм 2

BtT Back to Top


В складі документації відсутній розділ "Режими охоронної зони" (зазначена його наявність тільки в Змісті)

...

BtT Back to Top


BtH Back to Home


1. Документація

Межі та режими зон охорони пам'ятки національного значення

Файли pdf

 1. Мазепи 1 Миколаївські ворота - Текст 95с (стор 26 немає)
 2. Мазепи 1 Миколаївські ворота - Основне креслення

 • Погодження:

Титул

BtT Back to Top


Наказ Департаменту

BtT Back to Top


Наказ Міністерства

BtT Back to Top


BtH Back to Home


2. Порушення вимог Законодавства України

 • мінімальний розмір Охоронної зони:

ЗУ Про рег містоб діяльн ст 32 Розмір Охор зони

BtT Back to Top


ДСТУ Б Б.2.2-10~2016 Зони охорони пам'яток (фрагм)

BtT Back to Top


BtH Back to Home


3. Суди

лого - Наперстки

Файли pdf

BtT Back to Top


BtH Back to Home


ВИСНОВКИ. Про (не)можливу відповідальність чильників влади

Відповідальність Посадових осіб

logo - MomentoMori 1

Зміст link-in

 1. Юридична відповідальність державних службовців
 2. Обставини, що обтяжують відповідальність держ службовця, ЗУ Про держ службу (ст. 67)
 3. Кримінальна відповідальність за службові злочини (КК України, Розділ XVII ст.ст. 364-370)

лого - Череп Back to Top


1) Юридична відповідальність державних службовців

Юридична відповідальність державних службовців - це врегульовані нормами права відносини між державою, в особі її компетентних органів і посадових осіб, та державними службовцями, що виникають на підставі вчинених ними службових правопорушень і дістають вияв у застосуванні до винних осіб заходів державного примусу, а також характеризуються засудженням правопорушника та протиправного діяння з боку держави та суспільства з метою запобігання та недопущення в майбутньому інших правопорушень.

За порушення правових норм державні службовці несуть 1) дисциплінарну, 2) цивільно-правову, 3) адміністративну та 4) кримінальну відповідальність.

Невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв або заподіяло значної матеріальної чи моральної шкоди громадянину, державі, підприємству, установі, організації чи об'єднанню громадян, є підставою для відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою приймається керівником державного органу, в якому працює цей службовець. Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна перевищувати часу службового розслідування. Службове розслідування проводиться терміном до 2 місяців у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Якщо правомірність рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою не підтверджується результатами службового розслідування, це рішення скасовується.

лого - Череп Back to Top


1-1) Дисциплінарна відповідальність

Дисциплінарна відповідальність настає при порушенні державним службовцем обов'язків додержання дисципліни праці, правил внутрішнього розпорядку органу державної влади, за невиконання або недостатнє виконання службових обов'язків.

Дисциплінарна відповідальність державних службовців передбачена КЗпП, Законом "Про державну службу", статутами про дисципліну або спеціальними положеннями, чинними у ряді галузей адміністрування і в деяких сферах державної діяльності.

Дисциплінарна відповідальність дістає вияв у застосуванні дисциплінарної санкції - стягнення. Особливість дисциплінарної відповідальності державних службовців полягає у тому, що, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу: 1) - попередження про неповну службову відповідність; 2) - затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вишу посаду.

Законодавчими актами можуть бути передбачені інші види дисциплінарних стягнень для державних службовців окремих галузей і сфер публічного адміністрування.

Розрізняють три види дисциплінарної відповідальності: 1) загальну, 2) спеціальну та 3) для керівних і виборних працівників.

Загальна дисциплінарна відповідальність передбачає дисциплінарні стягнення, які за своїм змістом можна поділити таким чином: 1) заходи морально-правового характеру - догана, попередження про неповну службову відповідність; 2) заходи матеріально-правового характеру - затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вишу посаду, зменшення розміру чи зняття премій, надбавок за високі досягнення у праці й виконання особливо важливої роботи, інших надбавок і доплат, установлених чинним законодавством; 3) припинення державної служби.

лого - Череп Back to Top


1-2) Цивільно-правова відповідальність

Цивільно-правова відповідальність - це передбачені законодавством засоби примусового впливу на порушника цивільних прав і обов'язків шляхом застосування до нього цивільно-правових санкцій, які тягнуть невигідні майнові наслідки, що дістають вияв у позбавленні його певних прав або покладенні на нього додаткових обов'язків.

Правовою базою цивільної відповідальності державних службовців є КЗпП, положення про матеріальну відповідальність.

Відповідальність за шкоду, завдану діями посадової особи в галузі виконавчо-розпорядчої діяльності, полягає в обов'язковому відшкодуванні збитків, спричинених неправомірними службовими діями (бездіяльністю) посадових осіб у галузі публічного адміністрування, органом державної влади від імені, за дорученням якого посадова особа вчиняє службові дії в межах своєї компетенції.

Важливим є те, що відповідальність за шкоду, завдану посадовою особою, повинен нести орган державної влади, якщо такі юридично значущі дії пов'язані зі службовою діяльністю його посадової особи в рамках наданої йому компетенції. Коли шкода завдана посадовою особою внаслідок дій, які не пов'язані з виконанням службових обов'язків, навіть в робочий час, вона відшкодовується безпосередньо винною особою. Орган державної влади, який відшкодував збитки потерпілій особі, має право звернутися до суду з регресним позовом до службової особи, яка є винною в заподіяній шкоді.

Цивільно-правова відповідальність може застосовуватися незалежно від притягнення службовця до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності за те саме порушення.

лого - Череп Back to Top


1-3) Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність настає при порушенні відповідних правил і норм. Суть адміністративної відповідальності полягає у тому, що вона застосовується органами і посадовими особами, з якими особа, що вчинила правопорушення, не перебуває у службових відносинах.

Основним джерелом норм, які встановлюють адміністративну відповідальність державних службовців, є КпАП та антикорупційне законодавство.

Суб'єктами адміністративної відповідальності є не всі державні службовці, а лише посадові особи. В адміністративно-правовій науці вони розглядаються як суб'єкти і підлягають адміністративній відповідальності тільки за правопорушення, пов'язані з недотриманням правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків. Зокрема, посадові особи несуть адміністративну відповідальність за адміністративні порушення: в галузі охорони праці і здоров'я населення; що посягають на власність; у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії і культури; у промисловості, будівництві і в галузі використання електричної і теплової енергії; сільському господарстві; за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень. Відповідне законодавство містить основні положення, які визначають підстави притягнення винних до відповідальності за вчинення корупційних діянь, із акцентом на те, що є корупційним діянням, хто може бути таким суб'єктом (перелік істотно розширено порівняно із раніше чинним законодавством), подано систему суб'єктів протидії корупції та процесуальні аспекти притягнення винних до відповідальності, заходи адміністративно-правового реагування на вчинення такого роду протиправних діянь.

Згідно із КпАП до державних службовців, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються два види стягнення: 1) попередження; 2) штраф.

Проблема юридичної відповідальності державних службовців тісно пов'язана з проблемою протидії корупції.

Основні принципи запобігання та протидії корупції: верховенства права; законності; комплексного здійснення правових, політичних, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів; пріоритетності запобіжних заходів; невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, державного захисту осіб, які надають допомогу у провадженні таких заходів; забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним правопорушенням.

Істотно розширено засади участі громадськості у запобіганні та протидії корупції (участь громадськості в заходах запобігання та протидії корупції, інформування громадськості про відповідні заходи, державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

За вчинення корупційних діянь передбачена кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність, а також передбачено усунення наслідків корупційних правопорушень. Окрім того, положеннями Закону передбачені контроль і нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції.

лого - Череп Back to Top


1-4) Кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, інших службових осіб настає за настає за так звані службові злочини (ст.ст. 165-171 Кримінального Кодексу України), вчинення суспільно небезпечних, винних діянь, які дістали вияв у зловживанні владою або службовим становищем, невиконанні або неналежному виконанні службових обов'язків, тобто за злочини у сфері службової діяльності.

Кримінальна відповідальність службових осіб настає за так звані "службові злочини".

Такі злочини можна поділити на 3 види:

 1. порушення повноважень: невиконання (неналежне виконання) повноважень (недбалість, бездіяльність);
 2. перевищення повноважень: вчинення службовою особою акту, на який вона не мала законної влади, вихід за межі такої або недотримання відомих форм, процедур (одноосібне вирішення справи, яка повинна вирішуватися колегіально, або вчинення дій, які ніхто не має права здійснювати чи дозволяти, тощо);
 3. вчинення акту, що входить до повноважень, але з метою, яку не передбачає закон (зловживання владою або службовим становищем, хабарництво, службове підроблення).

Притягнення до кримінальної відповідальності державних службовців здійснюється на підставі Кримінального кодексу України (Розділ ХVІІ Службові злочини, ст ст 364-370).

лого - Череп Back to Top


BtH Back to Home


2) Обставини, що обтяжують відповідальність держ службовця

лого - Чипполино

 • ст. 67 ЗУ Про держ службу:

лого - Череп Back to Top


BtH Back to Home


3) Кримінальна відповідальність за службові злочини

КК України, Розділ XVII ст.ст. 364-370

лого - Відповідальність

Файли pdfКК ст 367

лого - Череп Back to Top


 • Особливості притягнення за Службові злочини, в частині "Службова недбалість":

ст - Служб крим правопоруш (2) Недбалість

лого - Череп Back to Top


 • Службове підроблення:

1) ст 336 ККУ:

ККУ ст 366 Служб підробл

лого - Череп Back to Top


2) Коментар ВСУ:

ККУ ст 366 Служб підробл - комент

лого - Череп Back to Top


BtH Back to Home